22-28 maja WHA 75 - propozycja wprowadzenia poprawek do IHR 2005 - kolejny motyw do wypowiedzenia członkostwa w WHO

 22-28 maja 2022 roku ma się odbyć 75-te Zgromadzenie WHA - World Health Assembly - Światowe Zgromadzenie Zdrowia - najwyższy organ decyzyjny WHO.

Porządek obrad jest dostępny na stronie: 

https://apps.who.int/gb/e/e_wha75.html

Co jest ważne, zostaną zaprezentowane propozycje poprawek do IHR 2005 (International Health Regulations 2005 - Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne). 

O proponowanych przez USA zmianach w treści IHR 2005 można poczytać w punkcie WHA75/18 - plik pdf

---- (Treść w trakcie analizy - niebawem w tym wpisie zostanie wprowadzona aktualizacja z odpowiednim komentarzem) ---- EDIT: ważniejsze punkty oraz całość w języku polskim do pobrania na końcu tekstu  ----


Celem działań "NIE dla WHO" jest końcowo wypowiedzenie członkostwa w WHO - aby żadne postanowienia tej organizacji nie miało wpływu na prawo obowiązujące w Polsce. Sprzeciw wobec traktatu (anty)pandemicznego stał się motywem działań mających na celu wyjście z WHO.
Ewentualne poprawki zaproponowane przez WHO w jakichkolwiek regulacjach i w jakimkolwiek brzmieniu nie powinny mieć więcej wpływu na nasze życie. 

Odnośnie planów wprowadzenia poprawek do IHR 2005 - pojawił się wpis https://krytykacznaukowy.blogspot.com/2022/02/obrady-grupy-roboczej-who-21-23-luty.html

- są tutaj odpowiednie linki, które informowały o planach zmian w IHR 2005, jakie mają zostać wprowadzone przez WHO - Krytykacz informował o potrzebie monitorowania tych działań. 


Tym bardziej zachęcamy do składania podpisów pod Sprzeciwem Społecznym:
https://www.petycjeonline.com/nie_dla_traktatu_who

w celu zakończenia współpracy z WHO.

Poniżej fragment końcowy treści Sprzeciwu Społecznego:

"Z uwagi na powyższe zagrożenia, zgodnie z treścią art. 5 Konstytucji RP, cyt.: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Wzywamy do natychmiastowego złożenia sprzeciwu co do treści przedmiotowego Traktatu, natychmiastowego wypowiedzenia udzielonego pełnomocnictwa do prowadzenia przedmiotowych negocjacji w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej i wystąpienia ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)."

-----

Najważniejsze zmiany prócz dodatkowych procedur wyszczególnionych w treści poprawek:

Dokument WHA75/18 :

Artykuł 9 na str. 6 wykreśla konieczność konsultacji ze stroną/ Państwem, na którego terenie wystąpiło prawdopodobne zagrożenie:

"
WHO może wziąć pod uwagę raporty ze źródeł innych niż zgłoszenia lub konsultacje oraz ocenia te raporty zgodnie z ustalonymi zasadami epidemiologicznymi, a następnie przekazuje informacje o zdarzeniu do Państwa-Strony, na którego terytorium zdarzenie to rzekomo wystąpiło. Przed przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie takich zgłoszeń, WHO konsultuje się z Państwem-Stroną, na którego terytorium zdarzenie rzekomo wystąpiło, i próbuje uzyskać weryfikację od Państwa-Strony, na którego terytorium zdarzenie rzekomo miało miejsce, zgodnie z procedurą określoną w art. 10. W tym celu WHO udostępnia otrzymane informacje Państwom-Stronom i tylko w należycie uzasadnionych przypadkach WHO może zachować poufność źródła. Informacje te będą wykorzystywane zgodnie z procedurą określoną w artykule 11."


Artykuł 10 str. 6:

"Jeżeli Państwo-Strona nie przyjmie propozycji współpracy w ciągu 48 godzin, WHO  może , jeżeli jest to uzasadnione skalą zagrożenia zdrowia publicznego, natychmiast podzieli się z innymi Państwami-Stronami dostępnymi jej informacjami, zachęcając jednocześnie Państwo-Stronę do przyjęcia oferty współpracy złożonej przez WHO, biorąc pod uwagę stanowisko zainteresowanego Państwa-Strony."


Artykuł 6.1 str. 5:

Dodanie monitoringu następujących Organizacji (pogrubienie):
"
Jeżeli zgłoszenie otrzymane przez WHO dotyczy kompetencji International Atomic Energy Agency (IAEA), the Food and Agriculture Organization (FAO), the World Organisation for Animal Health (OIE), the UN Environment Programme (UNEP) lub innych odpowiednich podmiotów, WHO niezwłocznie powiadamia IAEA odpowiednie jednostki."

Artykuł 6.2 str 5:

Dodany został wymóg (jeśli to możliwe) raportowania informacji o sekwencjach genetycznych.

(...)

Całość tekstu poprawek do IHR (2005) w języku polskim do pobrania - POBIERZ

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Petycja - NIE dla WHO!

Kwestia WHO w mediach - linki + zarys chronologiczny działań ku sanitaryzmowi światowemu

STOP WHO - Zachowajmy Suwerenność i Niepodległość!